Capitolele

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5

Vechiul Testament

Noul Testament

1 Tesaloniceni 5 Versiunea Dumitru Cornilescu (VDC)

1. Cît despre vremi și soroace, n’aveți trebuință să vi se scrie, fraților.

2. Pentrucă voi înșivă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca un hoț noaptea.

3. Cînd vor zice: „Pace și liniște!“ atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia însărcinată; și nu va fi chip de scăpare.

4. Dar voi, fraților, nu sînteți în întunerec, pentruca ziua aceea să vă prindă ca un hoț.

5. Voi toți sînteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu sîntem ai nopții, nici ai întunerecului.

6. De aceea să nu dormim ca ceilalți, ci să veghem și să fim treji.

7. Căci ceice dorm, dorm noaptea; și ceice se îmbată, se îmbată noaptea.

8. Dar noi, cari sîntem fii ai zilei, să fim treji, să ne îmbrăcăm cu platoșa credinței și a dragostei, și să avem drept coif nădejdea mîntuirii.

9. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rînduit la mînie, ci ca să căpătăm mîntuirea, prin Domnul nostru Isus Hristos,

10. care a murit pentru noi, pentruca, fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El.

11. Deaceea, mîngăiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți în adevăr.

12. Vă rugăm, fraților, să priviți bine pe ceice se ostenesc între voi, cari vă cîrmuiesc în Domnul, și cari vă sfătuiesc.

13. Să-i prețuiți foarte mult, în dragoste, din pricina lucrării lor.Trăiți în pace între voi.

14. Vă rugăm, de asemenea, fraților, să mustrați pe ceice trăiesc în neorînduială; să îmbărbătați pe cei desnădăjduiți; să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți.

15. Luați seama ca nimeni să nu întoarcă altuia rău pentru rău; ci căutați totdeauna să faceți ce este bine atît între voi, cît și față de toți.

16. Bucurați-vă întotdeauna.

17. Rugați-vă neîncetat.

18. Mulțămiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile; căci aceasta este voia lui Dumnezeu, în Hristos Isus, cu privire la voi.

19. Nu stingeți Duhul.

20. Nu disprețuiți proorociile.

21. Ci cercetați toate lucrurile, și păstrați ce este bun.

22. Feriți-vă de orice se pare rău.

23. Dumnezeul păcii să vă sfințească El însuș pe deplin; și: duhul vostru, sufletul vostru și trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.

24. Celce v’a chemat este credincios, și va face lucrul acesta.

25. Fraților, rugați-vă pentru noi.

26. Spuneți sănătate tuturor fraților cu o sărutare sfîntă.

27. În Domnul vă rog fierbinte ca epistola aceasta să fie citită tuturor fraților.

28. Harul Domnului nostru Isus Hristos să fie cu voi cu toți! Amin.