Rozdziały

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10

Stary Testament

Nowy Testament

Księga Ezdrasza 10 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. A kiedy Ezdrasz się modlił oraz z płaczem uwielbiał Pana, leżąc przed domem Boga, zgromadziło się przy nim z Israela bardzo wielu mężów, niewiast i dzieci; a lud lamentował wielkim płaczem.

2. Wtedy Szekaniasz, syn Jechiela, z synów Elama, wydał świadectwo, mówiąc do Ezdrasza: My zgrzeszyliśmy przeciwko naszemu Bogu, bo pojęliśmy obce żony z narodu tej ziemi. Lecz mimo tego Israel ma przecież nadzieję.

3. Teraz uczyńmy umowę z naszym Bogiem, że odprawimy wszystkie te żony oraz z nich narodzone dzieci; według Pańskiej rady i rady tych, co drżą przed przykazaniem naszego Boga. Niech się stanie według Prawa.

4. Wstań, bowiem to twoja rzecz, a my będziemy z tobą; wzmocnij się i tak uczyń.

5. Zatem Ezdrasz wstał i zaprzysiągł przednich kapłanów, Lewitów oraz całego Israela, by uczynili według tego słowa. Więc przysięgli.

6. A Ezdrasz wstał od domu Boga i poszedł do mieszkania Jehochanana, syna Eliasziba. Zaś gdy tam wszedł, nie jadł chleba i nie pił wody, bowiem się zasmucił z powodu przestępstwa tych z niewoli.

7. A w Judzie oraz w Jeruszalaim, obwołano między wszystkimi z niewoli, by się zgromadzili w Jeruszalaim.

8. Także przedni i starsi uradzili, że ktokolwiek by nie przyszedł w trzech dniach, niech przepadnie cała jego majętność, a sam niech będzie wyłączony ze zgromadzenia tych z niewoli.

9. Dlatego wszyscy mężowie z Judy i Binjamina zgromadzili się w trzech dniach dwudziestego dnia, dziewiątego miesiąca, i cały lud siedział na placu domu Boga, drżąc z powodu owej sprawy oraz deszczu.

10. Wtedy wstał kapłan Ezdrasz i do nich powiedział: Wy zgrzeszyliście, pomnażając grzechy Israela, bo pojęliście obce żony.

11. Dlatego teraz uczyńcie wyznanie przed WIEKUISTYM, Bogiem waszych przodków, wykonujcie Jego wolę i odłączcie się od narodów tej ziemi oraz od obcych żon.

12. A wydając świadectwo, całe owo zgromadzenie powiedziało wielkim głosem: Jak nam powiedziałeś – tak uczynimy.

13. Lecz lud jest wielki, czas dżdżysty, więc nie możemy stać na dworze; to sprawa nie jednego dnia, ani dwóch, gdyż wielu dopuściło się tego przestępstwa.

14. Dlatego niech pozostaną zarządcy nad całym zgromadzeniem; a ktokolwiek w naszych miastach pojął obce żony, niech przyjdzie w wyznaczonym czasie, a z nim starsi z każdego miasta, ich sędziowie, tak, byśmy odwrócili od nas gniew popędliwości naszego Boga z powodu tej sprawy.

15. Tak zostali do tego wyznaczeni: Jonatan, syn Asahela i Jachzejasz, syn Tikwy; a pomagali im: Meszullam i Szabbetaj – Lewici.

16. I tak uczynili ci z niewoli. Zaś zostali wybrani: Kapłan Ezdrasz oraz przedniejsi mężowie z ojców, według potomków swoich przodków. Ci wszyscy, wyznaczeni z imienia, zasiedli pierwszego dnia, dziesiątego miesiąca, aby to zbadać.

17. A wykonywali to przy wszystkich mężach, którzy pojęli obce żony, aż do pierwszego dnia, pierwszego miesiąca.

18. I znaleźli z synów kapłanów, którzy pojęli obce żony: Z synów Jeszui, syna Jocedeka oraz z jego braci: Masejasza, Eliezer, Jariba, i Gedalię.

19. Więc podali swe ręce na znak, że porzucą żony. Nadto ci, co zgrzeszyli ofiarowali barana ze stada za swój występek.

20. Zaś z synów Immera: Chanani i Zebadjasz;

21. z synów Harima: Masajasz, Eleasz, Szemaja, Jechiel i Uzyjiasz;

22. z synów Paszchura: Elioenaj, Masejasz, Iszmael, Nethaneel, Jozabad i Eleasa;

23. z Lewitów: Jozabad, Szymei, Kelajasz (ten chromy), Petachiasz, Juda i Eliezer;

24. ze śpiewaków: Eliaszib, a z odźwiernych: Szallum, Telem i Uri.

25. Zaś z Israela, z synów Pareosza: Ramiasz, Jizzijasz, Malkijasz, Mijamin, Elazar, Malkijasz, Benajahu;

26. z synów Elama: Mattaniasz, Zacharjasz, Jechiel, Abdi, Jerimot i Eliasz;

27. z synów Zattu: Elioenaj, Eliaszib, Mattaniasz, Jerimot, Zabad i Aziza;

28. z synów Bebaja: Jehochanan, Chanania, Zabbaj i Atlaj;

29. z synów Bani: Meszullam, Malluk, Adaia, Jaszub, Szeal i Jerimot;

30. z synów Pachar Moaba: Adna, Kelal, Benajahu, Masejasz, Mattaniasz, Becalel, Binnuj i Menasze;

31. z synów Harima: Eliezer, Jiszszijasz, Malkijasz, Szemaja, Symeon,

32. Binjamin, Malluk, Szemariasz;

33. z synów Chaszuma: Mattenaj, Mattatta, Zabad, Elifeled, Jeremaj, Menasze, Szymej;

34. z synów Bani: Maadaj, Amram, Uel,

35. Benajahu, Bediasz, Keluhu,

36. Waniasz, Meremot, Eliaszib,

37. Matanja, Mattenaj, Jaasau,

38. Bani, Binnuj, Szymej,

39. Szelemiasz, Natan, Adaja,

40. Maknadbaj, Szaszaj, Szaraj,

41. Azarel, Szelemiasz, Szemariasz,

42. Szallum, Amariasz i Józef;

43. z synów Nebo: Jejel, Mattitiasz, Zabad, Zebina, Jiddo, Joel i Benajahu.

44. Ci wszyscy pojęli obce żony; a były między nimi niewiasty, co urodziły synów.