Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Stary Testament

Nowy Testament

1 Kronik 7 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Natomiast czterej synowie Issachara to: Thola, Fuwa, Jaszub i Szymron.

2. A synowie Tholego to: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmaj, Jibsam i Samuel; ci byli książętami według domów swych ojców, co poszli z Tholem; wielcy mężowie według swych rodów. Ich zastęp liczył za dni Dawida dwadzieścia dwa tysiące sześćset.

3. Zaś synowie Uzziego to: Jizrachiasz oraz potomkowie Jizrachiasza: Michaja, Obadjasz, Joel i Jiszszijasz; razem pięciu książąt.

4. A z nimi, w ich rodach, według domów ich ojców, zastęp walecznych mężów w liczbie trzydzieści sześć tysięcy. Wtedy mieli wiele żon i synów.

5. Zaś ich braci, wszystkich policzonych wielkich mężów, według całości rodów Issachara, było osiemdziesiąt siedem tysięcy.

6. Zaś trzej synowie Biniamina to: Bela, Becher, Jediael, trzej.

7. A synami Bela byli: Ecbon, Uzzy, Uzyel, Jerimot i Iri – pięciu książąt ojcowskich domów, wielkich mężów; i naliczono dwadzieścia dwa tysiące trzydzieści cztery osoby.

8. Natomiast synami Bechera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jerimot, Abija, Anatot i Alamet to wszyscy synowie Bechera.

9. To książęta domów ich ojców, według ich rodów, wielcy mężowie; a naliczono ich dwadzieścia tysięcy dwieście.

10. Zaś potomkami Jediaela byli: Bilhan; zaś synowie Bilhana to: Jeusza, Binjamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszysz i Achiszachar.

11. Tych wszystkich potomków Jediaela, na wojnie chodzących do boju, wielkich mężów, według książąt domów ojcowskich było siedemnaście tysięcy dwustu.

12. Zaś Szuppim i Chuppim byli synami Iri'ego, a Chuszym synem Achera.

13. Natomiast synami Naftalego byli: Jachacjel, Guni, Jecer i Szyllem – synowie Bilhy.

14. A synami Menaszy: Asriel, którego urodziła jego nałożnica, Aramejka; urodziła też Machira, ojca Gileata.

15. A Machir wziął za żonę siostrę Szuppima i Chuppima o imieniu Maacha. Zaś imię drugiego syna to Celafchad, lecz Celafchad miał tylko córki.

16. Maacha, żona Machira, urodziła syna i nazwała jego imię Peresz; a imię jego brata to Szeresz; zaś jego synowie to: Ulam i Rekem.

17. Natomiast synem Ulama był Bedan. Ci są potomkami Gileata, syna Machira, syna Menaszy.

18. Zaś jego siostra – Molechet, urodziła: Iszhoda, Abizera i Machla.

19. A synami Szemida byli: Achian, Szechem, Likchi i Aniam.

20. Natomiast potomkowie Efraima to: Szuthelach, jego syn Becher, jego syn Thachana, jego syn Eleada, jego syn Tachat,

21. ego syn Zabad, jego syn Szuthelach, Ezer i Elead. Lecz pobili ich mężowie z Gath, którzy zostali zrodzeni w owej ziemi; gdyż wtargnęli, by pobrać ich dobytki.

22. Więc Efraim, ich ojciec, płakał wiele dni, aż przyszli jego bracia, by go pocieszyć.

23. Potem wszedł do swojej żony, która poczęła i urodziła syna, więc nazwał jego imię Berya, dlatego, że urodził się podczas utrapienia jego domu.

24. Jego córką była Szeera, która wybudowała Beth Choron – niższe i wyższe, i Uzzen Szeera.

25. Zaś jego synem był Refach i Reszef, a jego synem Telah, zaś jego synem Thachan.

26. Jego synem i Ladan, a jego synem Amihud, zaś jego synem Eliszama;

27. natomiast jego synem Nun, a jego synem Jezus.

28. Zaś ich posiadłość i mieszkania to: Betel i jego wsie, na wschodzie słońca Naaran, a na zachodzie słońca Gezer i jego wsie, Szechem i jego wsie, aż do Aza i jego wsi.

29. A obok miejsc synów Menaszy: Beth Szean i jego wsie, Taanach i jego wsie, Megiddo i jego wsie oraz Dor i jego wsie. W tych miejscach mieszkali synowie Józefa, syna Israela.

30. Natomiast synowie Aszera to: Inina, Iszfa, Iszfi, Berya oraz ich siostra Serach.

31. Zaś synowie Beryi to: Chaber i Malkiel; on jest przodkiem Birzaitów.

32. A Chaber spłodził Jafleta, Szomera, Chotama, oraz ich siostrę Szuę.

33. Zaś synowie Jafleta to: Pasak, Bimhal i Aszwat. Ci są synami Jafleta.

34. A synowie Szemara to: Achi, Rohga, Jachba i Aram.

35. Zaś synami jego brata Helema byli: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.

36. Natomiast synami Sofacha: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra,

37. Becer, Hod, Szamma, Szilsza, Ithran i Beera.

38. Zaś synowie Ithra to: Jefunne, Pispa i Ara.

39. A synami Ulli: Arach, Channiel i Risja.

40. Ci wszyscy byli potomkami Aszera, książętami domów swych ojców; wybrani i wielcy mężowie, przedniejsi z książąt, na wojnie policzeni do bitwy. Zaś zastęp tych mężów liczył dwadzieścia sześć tysięcy.