Rozdziały

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29

Stary Testament

Nowy Testament

1 Kronik 23 Nowa Biblia Gdańska (NBG)

1. Więc Dawid będąc stary i syty dni, ustanowił królem nad Israelem Salomona, swojego syna.

2. I zgromadził wszystkich israelskich książąt, kapłanów oraz Lewitów;

3. i policzono Lewitów od trzydziestu lat i wyżej; a ich liczba była według głów ich mężczyzn trzydzieści osiem tysięcy.

4. Z nich ustanowiono na posługę w Domu WIEKUISTEGO dwadzieścia cztery tysiące, a przełożonych i sędziów sześć tysięcy.

5. Nadto cztery tysiące odźwiernych i cztery tysiące chwalących WIEKUISTEGO na instrumentach, które wyprodukował do chwalenia.

6. Dawid rozdzielił ich na zastępy, według synów Lewiego: Gerszona, Kehatha i Merarego.

7. Z Gerszona byli: Libny i Szymei.

8. Zaś synami Libny: przedniejszy Jachiel, Zetam i Joel, ci trzej.

9. A synami Szymei: Salomot, Chezjel i Haran, ci trzej. Ci byli przedniejszymi domów ojcowskich z Ladana.

10. Także synami Szymei: Jachat, Zina, Jeusz i Berya; ci czterej byli synami Szymei.

11. Jachat był pierwszym, Zina drugi; a Jeusz i Barya nie mieli wielu synów; dlatego w domu ojca byli policzeni za jedną rodzinę.

12. Zaś synowie Kehatha to: Amram, Ic'har, Hebron i Uzye, czterej.

13. Synowie Amrama to: Ahron i Mojżesz. Lecz Ahron był odłączony, aby służył w miejscu Najświętszym; on sam oraz jego synowie na wieki, by kadzili przed WIEKUISTYM, Jemu służyli oraz sławili Jego Imię przez wieki.

14. Natomiast synowie Mojżesza, męża Boga, policzeni są w pokoleniu Lewiego.

15. Synowie Mojżesza to: Gerszon i Eliezer.

16. Zaś pierwszym synem Gerszona był Szebuel.

17. A pierwszym synem Eliezera był Rechabiasz. Eliezer nie miał innych synów; ale bardzo się rozmnożyli synowie Rechabiasza.

18. Pierwszym synem Ic'hara był Szelomith.

19. A potomkowie Hebrona to: Jerijasz, pierwszy; Amarjasz, drugi; Jachazjel, trzeci, i Jekameam, czwarty.

20. Zaś synowie Uzyego to: Michaja, pierwszy, i Jiszszijasz, drugi.

21. Synowie Merarego to: Machli i Muszy; a synowie Machlego to: Elazar i Kisz.

22. I Elazar umarł, a nie miał synów, tylko córki, które pojmowali synowie Kisza, ich krewni.

23. Natomiast synowie Muszy'ego to: Machli, Eder i Jerimot; trzej.

24. Ci są potomkami Lewiego według domów swych przodków; przedniejsi ojców, od dwudziestu lat i wyżej, którzy zostali policzeni z osobna według liczby swych imion i osób, i którzy sprawowali służbę usługiwania w Domu WIEKUISTEGO.

25. Bowiem Dawid powiedział: WIEKUISTY, Bóg Israela, dał odpocznienie Swojemu ludowi i na wieki będzie mieszkał w Jeruszalaim.

26. Nadto i Lewici nie będą nosić Przybytku oraz wszystkich jego naczyń do usługiwania;

27. więc według ostatniego postanowienia Dawida, zostali policzeni synowie Lewiego od dwudziestu lat i wyżej,

28. aby pełnili funkcje pod ręką synów Ahrona przy usłudze Domu Pańskiego – na dziedzińcach, w gmachach, przy oczyszczaniu wszelkich poświęconych rzeczy oraz przy pracy wokół usługi w Domu Boga.

29. Nadto wokoło chleba wystawnego, mąki na ofiarę, niekwaszonych placków oraz blach do pieczenia; wokół mieszania i wszelkiej miary, i wokół odmierzania.

30. I żeby trwali w każdy poranek, także i w wieczór, do wysławiania, i do chwalenia WIEKUISTEGO;

31. oraz stale, przed WIEKUISTYM, przy każdym ofiarowaniu całopalenia WIEKUISTEMU w szabaty, w nowiu miesiąca i w uroczyste święta, według liczby i ich porządku.

32. I aby przestrzegali działania domu w wyznaczonym czasie, posługi Świątyni oraz posługi synów Ahrona, swoich braci, w służbie Domu WIEKUISTEGO.