Kapitler

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52

Det Gamle Testamente

Det Nye Testamente

Jeremia 4 Bibelen 2011 Nynorsk (N11NN)

Bryt dykk nybrot

1. Om du kjem tilbake, Israel,seier Herren,om du kjem tilbake til meg,om du fjernardei motbydelege gudane dine frå megog ikkje flakkar ikring,

2. om du sver«så sant Herren lever»i sanning, rett og rettferd,då skal folkeslaga velsigna seg ved han,ved han skal dei prisa seg lukkelege.

3. Så seier Herren til judearaneog til Jerusalem:Bryt dykk nybrot,ikkje så mellom klunger!

4. Omskjer dykk for Herren,ta bort forhuda frå hjartet dykkar,de judearar og de som bur i Jerusalem,elles skal harmen min bryta ut som eldog brenna utan at nokon sløkkjer,for det vonde de har gjort.

Ulukka frå nord

5. Kunngjer dette i Juda,lat det høyrast i Jerusalem,blås i horn i landet,rop høgt og sei:Samla dykk!Lat oss gå inn i festningsbyane!

6. Lyft banneret! Til Sion!Berg dykk, bli ikkje ståande!For eg sender ei ulukke frå nord,eit stort samanbrot.

7. Ei løve stig opp frå krattet.Ein som øydelegg folkeslag,bryt opp og dreg ut frå sin stadfor å leggja landet ditt audt.Byane dine skal bli til ruinarder ingen kan bu.

8. Difor, kled dykk i sekkestrie, sørg og skrik!For Herrens brennande vreidehar ikkje vendt seg frå oss.

9. Den dagen, seier Herren,skal kongen og leiarane mista alt mot.Prestane blir slegne av skrekk,profetane blir mållause av redsle.

10. Eg sa: Å, min Herre og Gud!Sanneleg, du sviktadette folket og Jerusalemdå du sa: «De skal ha fred.»No rører sverdet ved strupen.

11. På den tida skal det seiasttil dette folket og til Jerusalem:Vind som brenn av hete,kjem frå snaue høgder i ørkenenmot folket, mi dotter.Han er ikkje til å kasta og reinsa korn i,

12. ein sterkare vind kjem til meg.No vil eg òg seia dom over dei.

13. Sjå, som skyer dreg han fram,som stormen er vognene hans,hestane er raskare enn ørnar.Ve oss, for vi blir øydelagde!

14. Reins hjartet ditt for vondskap, Jerusalem,så skal du bli frelst.Kor lenge skal du la vonde tankarfå bu i ditt indre?

15. For ei røyst kjem med bod frå Dan,forkynner ulukke frå Efraim-fjella.

16. Sei frå til folkeslaga: Der er dei!Lat det høyrast over Jerusalem!Fiendar kjem frå fjerne land,ropet deira lyder over byane i Juda.

17. Som vakter på åkeren kringset dei henne,for ho har sett seg opp mot meg,seier Herren.

18. Din veg og dine gjerningarhar ført dette over deg.Slik er din vondskap,han er bitter,og han råkar deg i hjartet.

Eg såg

19. Å, kroppen min, kroppen min!Eg vrid meg i smerte.Veggene i hjartet mitt!Hjartet mitt skrik, eg kan ikkje teia.Eg høyrer lyden av horn og hærrop.

20. Det blir ropa om samanbrot på samanbrot,heile landet er øydelagt.Brått blir telta mine øydelagde,teltdukane på ein augneblink.

21. Kor lenge skal eg sjå banneretog høyra lyden av horn?

22. Ja, folket mitt er dårar,dei kjenner meg ikkje.Dei er tåpelege born utan innsikt.Dei er flinke til å gjera vondt,men kan ikkje gjera godt.

23. Eg såg jorda, og sjå! – ho var aud og tom,mot himmelen – lyset var borte.

24. Eg såg fjella, og sjå! – dei skalv,alle haugane riste.

25. Eg såg, og sjå! – ikkje eit menneske,alle fuglane under himmelen var flogne.

26. Eg såg, og sjå! – fruktbart land hadde vorte til ørken,alle byar var nedrivneav Herren, av hans brennande vreide.

Herrens plan

27. Så seier Herren:Heile landet skal leggjast audt,men eg skal ikkje gjera ende på det.

28. Jorda sørgjer over dette,og himmelen mørknar over henne.For eg har tala og lagt min plan,eg angrar ikkje og tek han ikkje tilbake.

29. Heile byen flyktarfor ståket av ryttarar og bogeskyttarar.Dei går inn i krattskogenog klatrar opp på knausane.Kvar by er forlaten,det er ingen som bur i dei.

Ropet frå dotter Sion

30. Du som er øydelagd, kva vil du gjera?Om du kler deg i skarlak,om du pyntar deg med gullsmykke,om du gjer auga store med sminke,gjer du deg vakker til fånyttes.Dei som lengta etter deg, har forkasta deg,no står dei deg etter livet.

31. Eg høyrer rop som frå ei kvinne med rier,eit skrik som når ho føder for første gong.Det er ropet frå dotter Sion,ho gispar etter luftog strekkjer hendene ut:«Ve meg,eg fell om framfor mordarar!»