ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

သြ​ဗ​ဒိ 1:13 Judson Bible (BJB)

ငါ၏လူတို့သည် ဘေးဥပဒ်ကို ခံရသောနေ့၌ သူတို့နေရာတံခါးအတွင်းသို့ မဝင်သင့်။ ဘေးဥပဒ်ကို ခံရ သောနေ့၌ သူတို့၏ဆင်းရဲဒုက္ခကို မကြည့်မရှုသင့်။ ဘေး ဥပဒ်ကို ခံရသောနေ့၌ သူတို့ဥစ္စာကို မလုမယူသင့်။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ သြ​ဗ​ဒိ 1

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က