ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

သြ​ဗ​ဒိ Judson Bible (BJB)

အခန်းကြီး

  1. 1