ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

ဝတ်​ပြု 21:24 Judson Bible (BJB)

မောရှေသည် အာရုန်နှင့် သူ၏သားဣသရေလအမျိုးသားအပေါင်းတို့အား ဆင့်ဆိုလေ၏။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ဝတ်​ပြု 21

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က