ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

မိက္ခာ 5:15 Judson Bible (BJB)

ငါ့စကားကို နားမထောင်သော တပါးအမျိုးသားတို့ကို ပြင်းစွာ အမျက်ထွက်၍ အပြစ်ဒဏ်ကို ငါစီရင်မည်။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ မိက္ခာ 5

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က