ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

၃ ယော 1:4 Judson Bible (BJB)

ငါ၏သားသမီးတို့သည် သမ္မာတရား၌ ကျင်လည်သည်ကို ငါကြား၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းထက် သာ၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းမရှိ။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ၃ ယော 1

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က