ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

၂ သက် 3:4 Judson Bible (BJB)

ငါတို့ပညတ်သည် အတိုင်းသင်တို့သည် ယခုကျင့်ကြ၏။ နောက်၌လည်းကျင့်ကြလိမ့်မည်ဟု သခင် ဘုရားကို အမှီပြု၍ ငါတို့သည် ယုံမှားခြင်းမရှိ။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ ၂ သက် 3

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က