ဓမ္မဟောင်း‌ကျမ်း

ဓမ္မသစ်ကျမ်း

တမန်တော်ဝတ္ထု 26:32 Judson Bible (BJB)

အဂြိပ္ပ မင်းကလည်း၊ ဤသူသည်ကဲသော ဘုရင်၏ အယူတော်ကို ခံပါမည်ဟု မဆိုမိလျှင် လွှတ်သင့်သည်ဟု ဖေတ္တုမင်းအားဆို၏။

ပြီးပြည့်စုံသောအခနျးတှငျဖတျရှုပါ တမန်တော်ဝတ္ထု 26

အခြေအနေတွင်ကြည့်ရန်က