Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ром 4:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

«Тэр зөвт байдалд тооцогдсон» гэж бичигдсэн нь зөвхөн түүний төлөө бус,

бүрэн бүлгийг уншина уу Ром 4

Xүрээнд Ром 4:23 харах