Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Колоссай 2:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бидний эсрэг зарлигуудаас бүрдсэн, бидэнд дайсагнаж байсан өрийн дансыг хүчингүй болгов. Тэр үүнийг загалмайд хадаж, замаасаа зайлуулжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Колоссай 2

Xүрээнд Колоссай 2:14 харах