Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иуда 1:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

мөнх аминд хүргэх бидний Эзэн Есүс Христийн өршөөлийг хүлээн Бурханы хайран дотор өөрсдийгөө сахь.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иуда 1

Xүрээнд Иуда 1:21 харах