Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иуда 1:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь бүгдийн дээр шүүх ажиллагаа явуулж, бүх бурханлаг бусчуудыг бурханлаг бус замаар үйлдсэн бүх бурханлаг бус үйлсээр нь болон бурханлаг бус нүгэлтнүүдийн Түүний эсрэг ярьсан бүх хатуу үгсээр нь буруутгахын тулд юм” гэжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иуда 1

Xүрээнд Иуда 1:15 харах