Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Илчлэлт 13:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр том жижиг, баян ядуу, чөлөөт хийгээд боол хүмүүсийн болон бүгдийн баруун гаран дээр нь, эсвэл духан дээр нь тэмдэг тавиулснаар

бүрэн бүлгийг уншина уу Илчлэлт 13

Xүрээнд Илчлэлт 13:16 харах