Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иаков 1:20 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь хүний уур хилэн Бурханы зөвт байдлыг биелүүлдэггүй юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Иаков 1

Xүрээнд Иаков 1:20 харах