Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Галат 2:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би Бурханы нигүүлслийг хүчингүй болгохгүй. Учир нь хэрэв зөвт байдал нь Хуулиар ирдэг бол Христ дэмий үхсэн аж.

бүрэн бүлгийг уншина уу Галат 2

Xүрээнд Галат 2:21 харах