Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 3:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хуулиас гардаг өөрийнхөө зөвт байдалтай биш, харин Христэд итгэх итгэлээр ирдэг, итгэлийн үндсэн дээр Бурханаас ирдэг зөвт байдалтай Түүний дотор би олдохын тулд юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 3

Xүрээнд Филиппой 3:9 харах