Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 3:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би хэдийн хүлээн авсан юм уу, эсвэл хэдийн төгс болчихсондоо биш, харин би бас Христ Есүст юуны төлөө баригдсан, түүнийг барьж авахын тулд урагшилдаг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 3

Xүрээнд Филиппой 3:12 харах