Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Филиппой 2:12 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иймээс хайрт хүмүүс минь, та нар үргэлж дуулгавартай байсныхаа адил, зөвхөн намайг байхад ч биш, харин эдүгээ байхгүй байхад бүр ч илүү өөрсдийн авралыг айдас ба чичрэлээр биелүүлэгтүн.

бүрэн бүлгийг уншина уу Филиппой 2

Xүрээнд Филиппой 2:12 харах