Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 6:22 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр та нарт бидний байдлыг мэдүүлэн та нарын зүрхийг тайвшруулаг хэмээн, энэ зорилгоор би түүнийг илгээлээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 6

Xүрээнд Ефес 6:22 харах