Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 4:17 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тиймээс би Эзэний дотор үүнийг хэлж, гэрчилье. Харь үндэстнүүд оюун санааны хоосрол дотроо явдаг шиг та нар цаашид тэгж явж болохгүй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 4

Xүрээнд Ефес 4:17 харах