Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 4:11 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэр заримыг нь элч, заримыг нь эш үзүүлэгч, заримыг нь сайн мэдээг тунхаглагч, заримыг нь хоньчин ба багш болгожээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 4

Xүрээнд Ефес 4:11 харах