Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Ефес 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь цагийн дүүрнийг гүйцэлдүүлэхийн тулд тэнгэр дэх юмс болон газар дээрх бүх юмсыг Христ дотор нэгтгэх зорилго байжээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Ефес 1

Xүрээнд Ефес 1:10 харах