Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тимот 4:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Би Бурханы болон амьд ба үхэгсдийг шүүгч Христ Есүсийн оршихуйд Түүний үзэгдэлт ба хаанчлалаар чамд чухалчлан захья.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тимот 4

Xүрээнд 2 Тимот 4:1 харах