Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 3:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бид та нарт юу тушаана, түүнийг та нар хийж байгаа болон хийх ч болно хэмээн та нарын талаар Эзэн дотор итгэх итгэл бидэнд бий.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 3

Xүрээнд 2 Тесалоник 3:4 харах