Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 3:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бидний Эзэн Есүс Христийн нигүүлсэл та бүгдтэй хамт байх болтугай.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 3

Xүрээнд 2 Тесалоник 3:18 харах