Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 3:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Амар тайвны Эзэн Өөрөө та нарт ямар ч тохиолдолд амар тайвныг соёрхох болтугай. Эзэн та бүгдтэй хамт байх болтугай.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 3

Xүрээнд 2 Тесалоник 3:16 харах