Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 2:16 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Бидний Эзэн Есүс Христ Өөрөө болон биднийг хайрлаж, мөнх тайтгарлыг болон нигүүлслээр сайн найдварыг бидэнд өгсөн бидний Эцэг Бурхан

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 2

Xүрээнд 2 Тесалоник 2:16 харах