Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 2:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Ах дүү нар аа, бидний Эзэн Есүс Христийн ирэх хийгээд бидний Түүн уруу цуглах тухайд эдүгээ бид та нараас гуйж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 2

Xүрээнд 2 Тесалоник 2:1 харах