Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

2 Тесалоник 1:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Энэ нь тэрхүү өдөр Өөрийн ариун хүмүүсийн дотор алдаршихаар болон итгэсэн бүх хүмүүсийн дунд гайхагдахаар Түүнийг ирэхэд болно. Учир нь тэд бидний та нарт гэрчилсэн гэрчлэлд итгэсэн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу 2 Тесалоник 1

Xүрээнд 2 Тесалоник 1:10 харах