Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 5:23 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Амар тайвны Бурхан Өөрөө та нарыг бүрэн ариусгаг. Сүнс, сэтгэл, бие тань бидний Эзэн Есүс Христийг ирэхэд бүрэн хамгаалагдсан бөгөөд гэм зэмгүй байх болтугай.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 5

Xүрээнд 1 Тесалоник 5:23 харах