Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 2:6 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хэдийгээр бид Христийн элч нар болохынхоо хувьд та нарт эрх мэдлээ үзүүлж чадах байсан боловч бид алдрыг хүмүүсээс, та нараас ч, эсвэл бусдаас ч эрээгүй билээ.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 2

Xүрээнд 1 Тесалоник 2:6 харах