Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Тесалоник 1:3 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

бид өөрсдийн Бурхан ба Эцэгийн өмнө Эзэн Есүс Христэд итгэх та нарын итгэлийн үйл, хайрын хөдөлмөр хийгээд найдварын тууштай байдлыг чинь байнга санадаг.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Тесалоник 1

Xүрээнд 1 Тесалоник 1:3 харах