Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

1 Иохан 3:24 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Түүний тушаалуудыг сахигч нь Түүний дотор байж, Тэр түүний дотор байна. Бидний дотор Тэр байгааг Түүний бидэнд өгсөн Сүнсээр дамжуулан бид мэддэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу 1 Иохан 3

Xүрээнд 1 Иохан 3:24 харах