Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 4:26 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хөлийнхөө доорх замыг хар.Тэгвэл бүх зам чинь дайвшгүй байх болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 4

Xүрээнд Сургаалт Үгс 4:26 харах