Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 17:15 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хар санаатныг зөвтгөгч ба зөв шударга хүнийг буруутгагчийн аль аль ньЭЗЭНий жигшлийг төрүүлдэг.

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 17

Xүрээнд Сургаалт Үгс 17:15 харах