Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Сургаалт Үгс 14:21 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Хөршөө гадуурхагч нь нүгэл үйлдэж буй хэрэг.Харин ядуу хүнд нигүүлсэнгүй хандагч хүн ерөөлтэй.

бүрэн бүлгийг уншина уу Сургаалт Үгс 14

Xүрээнд Сургаалт Үгс 14:21 харах