Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Шастирын Дээд 22:18 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Та нарын Бурхан ЭЗЭН та нартай хамт байдаг юм бус уу? Эргэн тойронд амар тайвныг Тэр та нарт өгөөгүй гэж үү? Тэрээр энэ газрын иргэдийг миний гарт тушааж, энэ газар ч ЭЗЭН болон Түүний ард түмний өмнө сөхөрсөн юм.

бүрэн бүлгийг уншина уу Шастирын Дээд 22

Xүрээнд Шастирын Дээд 22:18 харах