Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нехемиа 6:14 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Өө, Бурхан минь, тэдний эдгээр ажлаар нь Тобиа, Санбаллат нарыг, мөн эш үзүүлэгч эмэгтэй Ноадиаг, намайг айлгахыг хичээж байсан бусад эш үзүүлэгчдийг санаач.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нехемиа 6

Xүрээнд Нехемиа 6:14 харах