Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Нахум 2:2 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Учир нь сүйтгэгчид тэднийг сүйтгэсэн ч,тэдний усан үзмийн модны мөчрүүдийг хугалсан ч,ЭЗЭН Иаковын сүр хүчийг Израилийн сүр хүч шиг сэргээх болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Нахум 2

Xүрээнд Нахум 2:2 харах