Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Малахи 1:9 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

“Харин Түүнийг бидэнд нигүүлсэнгүй хандуулахын тулд та нар одоо Бурханы тааллыг хайхгүй гэж үү? Та нар иймэрхүү өргөлүүдтэй байхад, Тэр та нарын хэн нэгнийг элэгсэгээр хүлээн авах уу?” гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдаж байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Малахи 1

Xүрээнд Малахи 1:9 харах