Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Хаггаи 2:4 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Гэвч одоо Зеруббабел аа, зоригтой байгтун” гэж ЭЗЭН тунхаглаад “Тэргүүн тахилч, Иехозадакийн хөвгүүн Иошуа мөн зоригтой байгтун. Энэ газрын ард түмэн та нар бүгдээрээ зоригтой байгтун” гэж ЭЗЭН тунхаглаад “Би та нартай хамт байгаа учраас ажиллагтун” гэж түмэн цэргийн ЭЗЭН айлдав.

бүрэн бүлгийг уншина уу Хаггаи 2

Xүрээнд Хаггаи 2:4 харах