Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Исаиа 56:1 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

ЭЗЭН үүнийг айлдаж байна.“Шударга ёсыг сахин, зөвийг үйлдэгтүн.Учир нь Миний аврал ирэх гэж байна.Миний үнэн зөв нь илэрхийлэгдэнэ.

бүрэн бүлгийг уншина уу Исаиа 56

Xүрээнд Исаиа 56:1 харах