Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Иошуа 12:10 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Иерусалимын хаан нэг, Хеброны хаан нэг,

бүрэн бүлгийг уншина уу Иошуа 12

Xүрээнд Иошуа 12:10 харах