Бүлэг

 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21
 22. 22
 23. 23
 24. 24
 25. 25
 26. 26
 27. 27
 28. 28
 29. 29
 30. 30
 31. 31
 32. 32
 33. 33
 34. 34
 35. 35
 36. 36
 37. 37
 38. 38
 39. 39
 40. 40
 41. 41
 42. 42
 43. 43
 44. 44
 45. 45
 46. 46
 47. 47
 48. 48
 49. 49
 50. 50
 51. 51
 52. 52
 53. 53
 54. 54
 55. 55
 56. 56
 57. 57
 58. 58
 59. 59
 60. 60
 61. 61
 62. 62
 63. 63
 64. 64
 65. 65
 66. 66
 67. 67
 68. 68
 69. 69
 70. 70
 71. 71
 72. 72
 73. 73
 74. 74
 75. 75
 76. 76
 77. 77
 78. 78
 79. 79
 80. 80
 81. 81
 82. 82
 83. 83
 84. 84
 85. 85
 86. 86
 87. 87
 88. 88
 89. 89
 90. 90
 91. 91
 92. 92
 93. 93
 94. 94
 95. 95
 96. 96
 97. 97
 98. 98
 99. 99
 100. 100
 101. 101
 102. 102
 103. 103
 104. 104
 105. 105
 106. 106
 107. 107
 108. 108
 109. 109
 110. 110
 111. 111
 112. 112
 113. 113
 114. 114
 115. 115
 116. 116
 117. 117
 118. 118
 119. 119
 120. 120
 121. 121
 122. 122
 123. 123
 124. 124
 125. 125
 126. 126
 127. 127
 128. 128
 129. 129
 130. 130
 131. 131
 132. 132
 133. 133
 134. 134
 135. 135
 136. 136
 137. 137
 138. 138
 139. 139
 140. 140
 141. 141
 142. 142
 143. 143
 144. 144
 145. 145
 146. 146
 147. 147
 148. 148
 149. 149
 150. 150

Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дуулал 96 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

1. ЭЗЭНд шинэ дууг дуулагтун.Бүх дэлхий ЭЗЭНд дуулагтун.

2. ЭЗЭНд дуулж, Түүний нэрийг магтагтун.Түүний авралын сайн мэдээг өдрөөс өдөрт тунхаглагтун.

3. Түүний алдрыг үндэстнүүдийн дунд,Түүний гайхамшигт үйлсийг бүх ард түмнүүдийн дунд тунхаглагтун.

4. ЭЗЭН аугаа их учир эрхэм дээдээр магтагдах юм.Бүх бурхдаас илүүгээр Түүнээс эмээвэл зохино.

5. Учир нь хүмүүсийн бүх бурхад бол хоосон шүтээнүүд,Харин ЭЗЭН тэнгэрүүдийг бүтээсэн.

6. Цог жавхлан ба сүр жавхлан Түүний өмнө,Хүч чадал ба үзэсгэлэн Түүний ариун газарт байдаг.

7. Ард түмнүүдийн ургууд аа, ЭЗЭНд өгөгтүн,ЭЗЭНд алдар ба хүч чадлыг өгөгтүн.

8. ЭЗЭНд нэрийнх нь алдрыг өгөгтүн.Өргөл авчирч, Түүний өргөөний хашаанд ирэгтүн.

9. Ариун байдлын гоо үзэсгэлэнгээр ЭЗЭНд мөргөгтүн.Бүх дэлхий Түүний өмнө чичрэгтүн.

10. Үндэстнүүдийн дунд “ЭЗЭН захирдаг.Үнэхээр ертөнц бат бэх тогтоогдсон бөгөөд ганхахгүй.Тэрээр хүмүүсийг шударга ёсоор шүүнэ” гэж хэл.

11. Тэнгэрүүдийг баясгаж, газар дэлхийг баярлуул.Далай болон түүний доторх бүх юмсыг нүргэлүүл.

12. Талбай болон түүний доторх бүх юмсыг баясга.Тэгээд ойн бүх модод ЭЗЭНий өмнө баясан дуулна.

13. Учир нь Тэр ирж байна,Учир нь Тэрээр газар дэлхийг шүүхээр ирж байна.Тэрээр ертөнцийг зөв шударгаар,Хүмүүсийг Өөрийн итгэлтэй байдлаар шүүнэ.