Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Дэд Хууль 14:29 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэгээд та нарын дунд хувь ч үгүй, өв ч үгүй левичүүдийг болон хотын дотор суудаг харийн хүн, өнчин, бэлэвсэн хүмүүсийг ирүүлж, хооллон цатга. Тэгвэл ЭЗЭН Бурхан чинь чиний гараараа хийдэг бүх үйлсэд чамайг ивээх болно.

бүрэн бүлгийг уншина уу Дэд Хууль 14

Xүрээнд Дэд Хууль 14:29 харах