Хуучин Гэрээ

Шинэ Гэрээ

Даниел 8:19 Ариун Библи, 2004 (АБ2004)

Тэрээр—Харагтун, хилэнгийн сүүлчийн цагт юу болохыг би чамд мэдэгдэх гэж байна. Учир нь энэ үзэгдэл төгсгөлийн тогтоогдсон цагт хамаарч байна.

бүрэн бүлгийг уншина уу Даниел 8

Xүрээнд Даниел 8:19 харах